Gmina Miejska Włodawa 20.12.2017r. podpisała umowę o dofnansowanie projektu: „Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne”. W ramach projektu zostaną wymienione wyeksploatowane oprawy sodowe na nowoczesne oprawy LED w ilości 1172 szt. Zostanie również przebudowane oświetlenie uliczne na Al. Jana Pawła II oraz ul. Wojska Polskiego.

Z projektu zostało przebudowane oświetlenie uliczne na ul. Tysiąclecia i ul. Korolowska. Projekt przewiduje także zakup systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sterujących oświetleniem ulicznym. W wyniku instalacji oświetlenia energooszczędnego typu LED, Miasto Włodawa zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umozliwiającą czerpanie energii przy pomocy źródeł niskoemisyjnych, co spowoduje wzrost bezieczeństwa energetycznego w mieście, osiagniety zostanie efekt ekologiczny. Obniżą się również koszty zakupu energii elektrycznej.

Celem projektu jest również wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i wykorzystanie energooszczędnych źródeł energii.
Dofinansowanie projektu ze środków UE wyniesie 1 861 187,33 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Print Friendly, PDF & Email